Maka’ajaib in maparatsaya

Ha tatkala in  uno’uno  na  jimatu,
Amu yadtu in qadar niya tartantu.

Misan  pa  biyadiin  tuyu  magapply,
Hinang kabayaan di da makapalima.

Misan biyadiin tuyu’ mag’usaha,
Masi’masi kailu miskin  da  kita.

Misan biyadiin tuyu’ mag’kimmit,
Masi’masi ra in  sisiplit  makuhig.

Misan  biyadiin  kaagi ta mag-ayad,
Ampa na in kapanyapan mabagbag.

Misan biyadiin  in baya muwi  hula,
Masi’masi ha abroad da naghuhula.

Misan biyadiin in baya tumutug hula,
Masi’masi in balik kailu pa abroad da.

Misan pa biyadiin in baya’ sumanyang,
Masi’masi ha laum da  kita  kasigpitan.

Misan biyadiin in baya’ kumuyag,
Masi’masi in pangatayan bag’bag.

Misan biyadiin in  baya’  makapag’bay’bay,
Masi’masi kadtumari sa’ kailu mangulatay.

Damikkiyan in lawan  sin di’  kabayaan,
Tartantu qadar da isab daing ha Tuhan.

Hangkan  bat  supaya  di’  maglindu’randam,
Biyulansangan kita sin Nabi (saw) junjungan.

“Maka’ajaib in kahalan sin siya maparatsaya,”
“Katantan  kahalan marayaw  ra  kaniya ha  siya  namaratsaya,”
“Bang karayawan dumatung magsukul siya, karayawan kaniya.”
“Bang kangian dumatung  magsabar siya, labiafdal  da  kaniya.”
[Sahih Muslim]

Advertisements