say… “Ma sha Allah”

Envious of well-being that others have,
will only make yourself stressful & deprived.

Pleased of well-being that others have,
will make you feel less worry kind of life.

If The God has decreed for whoever provision,
Who are we then have the arrogance to question?

Instead, as Muslim should say: “Ma Sha Allah!”
Indeed “God has willed!” for Everything we have.

Advertisements

Give as much as you have…

You may give as much as you have, but it’s useless.
If it gives you reason to become bitter & coarse in your speech.

You may give as much as you have, but it’s useless.
If it gives you reason to become impatient, once you have less.

You may give as much as you have, but it’s useless.
If mentioning your kindness before people, does really matter.

You may give as much as you have, but it’s useless.
If the real sense of sincerity manifests, not for Creator’s sake.

You may give as much as you have, so it won’t be useless.
What your right hand gives, your left hand will never ever notice.

If you give, do not expect something in return.
Verily, regardless of status, people are not really the provider.

Pikat mo

Bang nakita sallah sin kaibanan,
Saruunduun in tumasdik pa pikilan,
Sagda uudjuan iban pagtaas kilay,
Papanamina magtuy in ginhawa baran.

Kawaa patumtum dakula in kiyakitaan,
Magsukul kaw in tao yaun bukun ikaw,
Adakala labi pa in sallah sin baran,
In pikat mo daran mo dih pagkakitaan.

 

Sarakka

Dunya ini labayan,
sin magtutulak hantian.

Tandas in pakaradjaan,
Waiy sallamata mattan.

Ayaw magkasusahan,
Bang sin tao Dih tungbasan.

Ayaw magkasusahan,
Bang hat dakuman kabantugan.

Pakuga in pangatayan,
Pa pagkahi aun hikatukbal.

Labiafdal in lima ha babaw,
Daing sin in timatayak ikaw.

Dih mo ra san mara matay,
In sarakka ikaw in unungan.

Sarakkah sawasa in ikhlas,
Fiy sabilillah waikulanas.

Sin tuu niya hitukbal,
pa lawa wairuun mabut habal.

Bang masabbut in kabantugan,
Kamaumuhan magpakahimumungan.

Bang bukun siya in timabang,
Dih sa yaun mahinang bihan.

Bang mo sadja tiyali maraw,
Sin iblis siyasat sadja kaw.

In hinang mo sarakka marayaw,
Ha adlaw mahuli bat mapasaw.

Tatandasan

Ha laum kasigpitan,
Ayaw landu maglindurandam.
In yan tartantu tatandasan,
Bang biyadiin in kasabar.

Ha laum dayaw parasahan,
Ayaw ra kaw landu kugan.
In yan tartantu tatandasan,
Bang biyadiin magsukur pa Tuhan.

Ayaw kalupahan hi baran,
Hambuuk rukun sin pag-eeman,
Mangi & marayaw in kumugdan,
Magrida ha qadar daing ha Tuhan.

Amura in palihalaun sin Tuhan,
Masigpit & marayaw in kahalan,
Tattap sawasa nanumtum pa Tuhan,
Hi Dhannun hambuuk pamintangan.

Iskul

“Mag-iskul” in mahasil duwa,
Education parkala pag-dunya.
Ignorance parkala Akhirat.

Ignorance parkala pagakhirat,
In pag-agama dih na maharap,
Busy ha pag-iskulan in sabab.

Aun excuse, makahati in Allah.
Daran naligap yaun pa in sasat,
Bukun na excuse, nabiyaksa na.

Haupuun ta naka-graduate na,
Busy naisab ha paglagan usaha,
In kasabunnalan nabiyaksa na.

Nabiyaksa na, nahinang addat.
Waiy paruli sin adlaw akhirat.
Magpakasayo isab hangkasasaat.

Bang biyaksa na magpahilpahil,
Ignorance ha Agama in mahasil,
Ha ngan dakuman in pagkamuslim.