kaagi hi iblis sumasat

In kaagi hi iblis manasat,
Magkaga’kaga’ humigunghagas,

Higunghagas bukun pa ma’siyat,
Bang biyah pikilpikilun sasaat.

Higunghagas gamman pa marayaw,
Biyah manabangtabang in papanaw,

Pikilan wainaumamu dihilan kaw,
Inut’inut kaniya pakahagarun kaw.

Kissa kan Barsisa hambuuk misal,
Nagmamabuga pa Allah Aabid marayaw.

Papanaw wai kulanas sin iblis,
Nakazina, nakaanyaya, nakapagshirk.

Damikkiyan waktu sin nabi Nuh (as),
Hinda Wad Suwa Yaghut Yauq iban Nasr.

Mga manusiya mulliya in pag-Tuhan,
Sabab landu’lasa kanila sin kauman,

Papanaw wai kulanas sin iblis,
Nahinang sila tuhan in manusiya nagshirk.

Laung sin kaibanan Biya’ shirk na sadja yan,
Ilmu namu dagpak di kami magawa ha yan.

Aykaw tuan! in nabi Ibrahim (as) gagandilan,
Nagmasusa ha anakapu niya ha shirk yan.

Advertisements

Lugi’

Kailu miskin maisigpit  in  hal  pagdunya,
Bang sampay pa laum kubur masigpit da.

Hi dayahan  masanyang  parasahan  sultan,
Bang ha laum kubur wai ngumi’ parasahan.

Pagka  sibu’  da  in dagpakan sin katan,
Bang in manusiya taga akkal marayaw.

Di’ na sa  maunu  lugi’  siya  ha  dunya,
Bang man magparuntungan ha akhira.

In   sangi’sangi   tuud  lugi’  manusiya,
Bukun wai nakauntung kimangi in usaha.

Huwat’huwat mataud na pilak natipun,
Sakali ha mahuli wairuun tuwi ab’abun.

 

Aadat jaahil

 

party

In   parkala   puting   iban   kajahilan,
bang nabuabul saplag  na ha  kauman,
Pa  raayat   dumagbus   na  kaiinginan,
Sampay mahinang pag-kabiyaksahan.

Parkala  nahinang   na  kabiyaksahan,
Sampay mabilang tayma sin kauman.
In  kaawal niya kajaahilan kalupahan,
Sampay mahinang  na aadat  biunnal.

Kajaahilan  nahinang   aadat  biunnal,
Sabab hambuuk Muslim nag-gugulal,
Nalamugay in jahil iban biatan Islam,
Hingga in biatan Islam kiyalabbawan.

Malaingkan matarrang in agi sin Tuhan,
“Pa  katan’tan   satiyap’tiyap   niyo   sa,”
“Biyaktul   in  sara’  piyasawa   sawasah”
[Qur’an Al-Maidah:48]

Come to Islam

Islam

Come to Islam, come  near  and please inquire.
See for your self, be just, in hearsay don’t rely.
Don’t hesitate, hurry, shrug off your prejudice.

Islam is not only for some specific race &  place,
It’s indeed for the humanity &  entire  universe.
Surely that brings about to all harmony & peace.

Yes! You  read it right &  crystal clear, PEACE.
As  opposed to what you  hear  like terrorism,
That the bigot &  occupier  actively  publicize.

They have to paint &  tarnish  Muslim as villain,
&  pre-program the  mind  of  all the innocence,
To hide their wickedness, political plot & desire.

Islam is derived  from the  Arabic root word,  Salam.
Which means peace,  “Peace on Earth” for instance.
& Submission, obedience, Worship of One True God.

Not two, not three, not many,  but only one true God.
Not everything exists by itself, but all from God.
Not gods & goddesses, or man-made god,  but “The God”

To believe in Jesus (pbuh),  Islam teaches its followers.
Not as  God nor begotten son of God but as Messenger,
Prophet & Messenger of God to the lost sheep of Israel.

Islam is not a religion named after & founded by man,
Nor it is new but exists since  the  very  ancient  time.
As ancient as the first man, Our forefather Adam (as).

In Islam, justice is emphasized. Sin is not inheritance.
The Mercy of God is much greater than the sin of men,
If sincere repentance, only for the sake of God, is done.

Islam is not just about repetition of  religious ritual,
But a way of life,  including affairs  that are  secular.
Complete &  error-free system of life,  that’s Islam!

Remember what Islam is? as stated previously “Salam..”
If we dissect the term “Muslim”, it’s a descriptive noun.
In short, It means anyone who sincerely embraces Islam.

A Muslim is anyone with sincere  faith to the oneness of God,
Who testifies there’s no deity worthy of worship but “The God”,
&  testifies  Muhammad  is  the  last  messenger  of  “The God”,

“The God” is The Absolute,  The Eternal,  The  Supreme  Being.
In Arabic “The God”  is called ALLAH,  The creator & Sustainer.
ALLAH is The One we must worship & obey not our own desire.

 

Aramala

seas_erupted

Bang in suga di sumilak sin adlaw pulak-pulak.
In andum nangituman ha katilibut sin kauman.
Aun dumatung hunus makusug in agi sin habal.
Duwraan pa sin alun panjang ha kalaud-lauran.

Tartantu in makapalaum daghal ta kabuwtulan,
Bang mag-uno, pakain na baha in katangkisan?
Di kaw muga  sin tsunami ha Indonesia,  Japan?
Hunus,  tubig iban dagat naglakab ha Tacloban?

In  linug ha  Bohol,  Malaysia,   Nepal  kimugdan.
Waiy  pi’un  misan  hi siyo  in kugdanan  abutan,
Waiy makapa’gang misan hula makusug milikan,
Liyu  daing  ha lappasun sin  Tuhan tagkabayaan.

Bang makabuga in nasabbut aramala  kiyasakupan,
Labimakabuga in hal ha adlaw qiyamah kumugdan,
Hipaingat   katu’  yaun  siyabbut  ha  laum  Qur’an,
In   magtakin  kita  bang  umasip  atawa mahaman.

Maniyu’tiyu’ halhiyuwal adlaw  qiyama sasabbutan,
Mga ayat hawpu’hawpu’ da  maluhay  katumtuman,
Ha  surah  Al-Inshiqaq,  At-Takwir, iban  Al-Infitar.
Mukalaung sadja sin qiyamah jumatu ha panagnaan.

In  suga   luwnun   lupiun    putusun  sin  katigidluman,
In mga bituun mapakpak makanat mapung in singlab,
In  kabud’buran biya’ bagunbun sapuhun  matigallam,
In karagatdagatan magbukal magla’say magbusuwang,

In  langit  yaun  mabuak  laknitun  magduwa   masipak,
In kakuburkuburan gingguun batiun in tao miyamatay,
In mga nyawa iban jasad  mahambuuk ha  tiyumpukan,
Hinang hi baran tasdik ha  pangatayan  in  kiyabutulan.

Hinang hi baran ha adlaw qiyamah patampalun sin Tuhan.
Magtaymanghud, magtalianak,  magtiyaun di na magkilal.
Maguy daing hakaniya’pakaniya,  lawagun in makatabang.
Susun  di’  hikaibarat sin  kabuhi pagdunya in  kiyaligapan.

Asal tuud  kariyasali sin  manusiya ha akhirat  mahaman,
Sabab  yari  in  lanab sin dunya  kiyaulinan  kiyakinaman,
Yari ra isab kunu’ in sulga ha dunya na mag-uno pa kaw?
In akhirat  yadtu  biya’  istori  sadja  sin  mga  kaguruhan.

In manusiya nalanyap  ha  dunya wai pagpikil nafsu in dulan,
Panawagtawag sin kaulamaan kaguruhan wai diyungdungan,
In  Kitab  Hadith  iban Qur’an  kiyapu’kapu  sadja  ha  tau’an,
Susun!  Bang  piyaruli ha  adlaw qiyamah  nalappas  da   man.

 

The Grave

People live in desperate denial,
They knock on wood when reminded,
Reminded by  the  death  shall  come.

Because  the  reminder  of  death,
Gives them awkwardness & sadness,
Thinking about their worldly  affairs.

Know my friend this worldly life,
Is  just a very short span of  time.
Compare to how long dead stays in the grave.

And the grave is like  an airport terminal,
Just a layover while waiting for the flight,
To the final destination of  life  perpetual.

Just hours delay of flight is a great hassle,
Think about years  in  the tiny grave  waiting,
& asking when is the judgement day coming?

It’s agitating & lonely state in the grave,
That is  why in the Qur’an  we  are  reminded,
Think about it! “Every soul shall taste death.”

We are reminded so that we are always aware,
We are made  aware  so  that  we  can  prepare.
Because death comes to us with out any notice.

In some prophetic narration it is said:
“You  will  die  just  like  the  way  you lived,”
“& you will be resurrected on Judgment day”
“just like the way you died.”