Dunya paanayam’nayaman

Ha waktu sin  bata’bata’ magpanayam  sadja in  iisbat,
Pagpanayam da in piyaalbut sampay pa waktu limaas.

Hangkan indaginis barapa panayam’nayam gimuwa’,
Manayam’nayam  sadja  in  katagihan  sin  manusiya.

Ha guwa iban pa laum bay in  pagpanayam wai hupay,
Technology panayam-hapus Sports kunu kalalamihan.

Waira isab ngi’ sin magpakuyag pagpanayam’nayam,
Bang  wai  ra  ma’siyat  iban  di mahinang kaaligapan.

Kaaligapan mahinang  sabab hikalupa ta pa Tuhan,
Iban hikapaghaman’haman himinang sin diyaakan.

Bang limandu na in pagmayn’mayn pagpanayam’nayam,
Tartantu tuud asal   kumangi da  in guwa sin  kakahinang.

Bang  yadtu na  ha  palalihan   nagjajang’ngang,
In subul budjang magcontest magpalingakatan.

Bang yadtu na ha palalihan in banda nag-concert,
In subul budjang landu’ kiyuyagan nalawa’ in ayb.

Nanayam tuud marayaw hi uto’ iban inda’ nag-drugs,
Nanayam tuud marayaw hi uto’ iban inda’  nag’abjan,

Hawa’nafsu piyarul tuud nagkaw’kaginisan, di’ na kaw istorihan.
Laung nila “Mind your own business so what walang pakialaman”

Panayamnayam in sabab ha dunya naligap ha akhirat nalanyap,
Pangatayan nahipu na sin tamak andukailu ha agama  limawak.

Asal kita biyabandaan ha farman sin Allah Ar-Rahman:
“Ingat kamu in kabuhi ha dunya panayam’nayam kakuyagan”
“Hikapilad  iban  kainginan  iban  pagbawbantug’biyantugan”
“Iban  pagtaas’tiyaasi  magpatauran  alta  iban  kaaw’anakan”
[Qur’an 57:20]

Ha  kahinapusan sin ayat biyaytaan kita sin bunnal:
“Iban  in  kabuhi’  ha  dunya  ini   wairuun  kapusan”
“huwatmalaingkan kakukuyagan awun katitipuhan”

Ha dugaing ayat, in banda katu sin Allah di magkapuwat,
“In kabuhi dunya wai’pus huwat’malaingkan panayaman kakuyagan”
“iban makapilad pagmamayn’mainan. Ha akhirat in kakkal paghulaan”
“Labi’afdal pa mga nagmamabuga pa Tuhan. Di ka kamu mamikilan?”
[Qur’an 6:32]

Ayaw ra mapilad sin panayam’nayam dunya pagmayn’mayn,
Manali’tali’ marayaw sin  hal’hiyuwal ta  bat da makapaglayn.

Maglayn daing  ha mangi’ pa marayaw ha  tatkala muslim  naggulal,
Muslim namaugbug sabunnal ha Islam bukun sadja hat kiyanganan.

In nabi Muhammad (saw) junjungan suntuan natu sarayaw’rayaw,
Di magkapuwat  piyataud in  pag-istigfar  pagtaubat  adlaw’adlaw.

Ayaw maghimumungan jural bat bukun kunu rasul hi baran,
Bang bukun rasul in hinangun suntuan, Na hi siyo? shaitan?

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s