In kaawam uujjuan sa ha’?

Bang iminglis hi tausug atawa hi bisaya pilipino,
Pag-katawahan   ujjuun  sin   kamatauran  kailu.

Makusug laung niya pa L na mara kita sambiR,
Makusug  kunu  pa I na matugas pa  daing stiil.

Awam mag-inglis pangu’udjuan nahinang kalalamihan,
Sibu’ da hinda  awam kanda pandikal  mag’au’iyudjuan.

Balingkuga magbissara inglis  timanda in kaawam.
Luba’ na bang di makabassa pal’pal na tuud awam.

Sakaula’ula  in  tao  yaun  wairuun  kapus  paiddahan,
Wairuun kapuspaiddahan bang wairuun ilmu milikan.

Malanu’ masawa ha pamaham sin katan manusiya,
In ilmu  dunya  mahalga tuud  ha  kabuhi  sin  kita.

Sumagawa’  diyungdungan  tiyali’  ta  ra baha  tuud  piyaham?
Bang bandingun in uudjuan awam ha anggalis iban ha Islam?

Biyadiin na baha kailu bang  balingkuga magbassa  Qur’an?
Biyaddin na baha bang palpal awam di makabassa Qur’an?

Bang in awam mag-inglis malaggu kasipugan paglamilamihan,
Biyadiin na baha in  kaawam  ha piyag’aagamahan  mo  Islam?

Kaawam ha agama Islam biya’ madtu piyagtuuran in piyag’iyan,
Bukun in hati bat subay guru ulama kita ha agama Islam  katan.

Ayaw magpasad ha kaawam bang pagka-Muslim sin baran in pagbissarahan,
Tuan  tumtumun  in   kasipugan  ha  adlaw  mahuli  ha   hadarat  sin   Tuhan.

Mahunit bang didtu na  ampa kita makatali makapamung pa ginhawa  baran,
Bang ha dunya piyaruli ko marayaw in pag-agama ko waiy nag-awam’awam.

Sifat sin waiy pamaratsaya, In patumtum daing ha Tuhan waiy halga kanila.
Nagbabarud’barud  matugas  takabbur  in  kaawnan  nila   diy   ha  dunya.

Susun nila di hikaibarat ha adlaw akhirat asal piyatampal katu sin Allah,
Pamintangan  sa  laggu’laggu ha mga namamaratsaya,  Diy pa ha dunya.

“Sa’ sila mamung, Bang sadja kami dimungug iban nanali’tali’ marayaw,”
“Bukun kami diy namusa lundang’panun ha laum kayu naglalagablaban.”
[Qur’an 67:10]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s